Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Obchodní podmínky platné od 6. ledna 2023

státní příspěvkové organizace Národní divadlo, se sídlem: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1, IČ: 00023337, DIČ: CZ00023337 (zřizovací listina ND vydaná rozhodnutím ministryně kultury č. 29/2012 ze dne 5. 6. 2012, ve znění rozhodnutí ministryně kultury č. 1/2013 ze dne 6. 3. 2013, a rozhodnutí ministra kultury č. 4/2013 ze dne 16. 8. 2013, a rozhodnutí ministra kultury č. 1/2021 ze dne 16. 2. 2021) pro prodej vstupenek, předplatného, dalších služeb a zboží (souhrnně „produkty“), a to prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.narodni-divadlo.cz a prostřednictvím prodejních míst prodávajícího (dále také „pokladny prodávajícího“). 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) státní příspěvkové organizace Národní divadlo (dále jen „prodávající“), se sídlem:  Ostrovní 1, 112 30 Praha 1, IČ: 00023337, DIČ: CZ00023337, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího (dále též „smluvní strany“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi nimi prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod“) nebo v pokladnách prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.narodni-divadlo.cz s přechodem z počáteční fáze rezervování, objednávání nebo nakupování do webového nákupního košíku rezervačního a prodejního systému ColosseumTicket společnosti Perfect System, s. r. o. (dále souhrnně „webová stránka“).  Na webové stránce jsou také umístěny informace o pokladnách a organizačních složkách prodávajícího spojených s prodejem, jakož i další informace o činnostech prodávajícího.

1.2. Prodávající nabízí vstupenky a některé další produkty také prostřednictvím smluvních prodejců jednajících na základě s ním uzavřené příkazní smlouvy. Obchodní podmínky smluvních prodejců se mohou v některých ohledech lišit od obchodních podmínek prodávajícího. Prodávající doporučuje při nákupu svých produktů u smluvních prodejců seznámit se s obchodními podmínkami smluvních prodejců a s možnostmi nákupu produktů u nich.

1.3. Kupující je buď spotřebitel (vždy fyzická osoba), nebo podnikatel (fyzická nebo právnická osoba). Spotřebitelem je ten, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či se samostatným výkonem svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že jej prodávající považuje za podnikatele.

1.4. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s obchodními podmínkami.

1.5. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log aj. prodávajícího nebo třetích stran, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.6. Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu (dále také „autorská díla v elektronické podobě“) dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu. Pokud kupující poruší takto stanovené povinnosti, je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít i trestněprávní následky. Kupující je oprávněn veškerá díla v elektronické podobě, jakož i ostatní autorská díla, užívat výhradně pro svou osobní potřebu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Kupující není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, stejně jako u všech ostatních autorských děl, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být odepřen či licence může být deaktivována v případě, že elektronický obsah byl získán v důsledku protiprávní činnosti. Toto ustanovení obchodních podmínek se užije taktéž na elektronický obsah, který prodávající poskytl kupujícímu bezúplatně nebo jako výhru.

1.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.9. Pokud výherce vyhraje v soutěži (hře) pořádané prodávajícím (dále také „pořadatel“), je tento výherce povinen vyzvednout si výhru do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy budou vyhlášeny výsledky takové soutěže. Způsob vyhlášení výsledků stanoví prodávající při vyhlašování pravidel soutěže. Nárok výherce na výhru zaniká marným uplynutím této lhůty, kdy výhra propadne ve prospěch pořadatele. Pohledávky ze soutěže (hry) nelze vymáhat.

1.10. „Běžná vstupenka“ je vstupenka tištěná v pokladně prodávajícího nebo na prodejním místě jeho smluvního prodejce. „E-vstupenka“ je vstupenka, kterou kupující obdrží ve formátu PDF ke stažení, a to vždy po objednání a úhradě prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo jeho smluvních prodejců. Při vstupu do divadla se zákazník prokazuje platnou vstupenkou.

1.11. Běžná vstupenka či e-vstupenka se vystavuje také pro představení online, předplatné, vstupenkové balíčky, doprovodné programy ND+, prohlídky, cateringové služby, které jsou neoddělitelně spjaty se vstupenkou, Mecenášský klub ND a jeho programy a CHAIRity – Vaše křeslo v Opeře příp. pro další produkty. Při nákupu předplatného lze zakoupit pouze celou nabízenou předplatitelskou skupinu, nikoliv jednotlivá představení v předplatitelské skupině. V rámci nabídky vstupenkových balíčků je také možné zakoupit jen celý balíček daných titulů v balíčku, ale kupující si vybírá z vypsaných termínů představení. Cateringové služby jsou neoddělitelně spjaty se zakoupením vstupenky a jejich objednávka je závazná bez možnosti storna samotného cateringu. Bližší podmínky programu CHAIRity – Vaše křeslo v Opeře jsou uvedeny na webových stránkách www.narodni-divadlo.cz/cs/chairity-vase-kreslo-v-opere. Bližší podmínky pro Mecenášský klub ND a jeho program jsou uvedeny na webových stránkách www.narodni-divadlo.cz/cs/mecenassky-klub-nd.

1.12. V případě koupě e-vstupenek na online představení budou tyto kupujícímu zaslány výlučně prostřednictvím e-mailu (tj. není možná koupě tištěných vstupenek). Kupující současně se vstupenkami obdrží také odkaz, prostřednictvím kterého může online představení sledovat. Online představení jsou vysílána prostřednictvím kanálů Youtube a Vimeo. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu (online představení) a jeho kompatibilitě s technickým a programovým vybavením jsou uvedeny ve čl. 11 těchto obchodních podmínek.

1.13. Běžná provozní doba internetového obchodu je 24 hodin denně, sedm (7) dní v týdnu. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. třetích osob.

2. OSOBNÍ DATA A GDPR

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující vkládat produkty do online nákupního košíku a volit způsob doručení produktů a způsob platby. Prodávající nabízí pro různé druhy produktů podle provozních možností, času nákupu a stanovených podmínek různé způsoby platby a doručení, k čemuž vyžaduje od kupujícího registraci.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání a nákupu produktů je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny osobní údaje a informovat prodávajícího o jejich změně. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Prodávající je oprávněn nepřesné a nepravdivé osobní údaje vymazat. V případě jejich změny (e-mailové adresy, adresy, telefonního čísla apod.) je kupující povinen sdělit změny na e-mail info@narodni-divadlo.cz. Kontakty kupujícího slouží mimo jiné ke sdělení nejaktuálnějších informací souvisejících s návštěvou představení.

2.3. Prodávající může zrušit uživatelský účet nebo omezit přístup k němu, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, a v případě, kdy kupující poruší obchodní podmínky a své povinnosti z kupní smlouvy.

2.4. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou popsány v samostatném dokumentu Zásady zpracování a ochrany osobních údajů https://www.narodni-divadlo.cz/cs/vstupenky-a-predplatne/zasady-gdpr. Informace o zpracování osobních údajů prováděném při nákupu abonentních vstupenek jsou uvedeny ve čl. 10. 5. těchto obchodních podmínek.

2.5. Národní divadlo využívá Cookies v souladu s platnou právní úpravou. Zákon uvádí, že lze vkládat cookies na zařízení kupujícího, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz naší webové stránky. Pro všechny ostatní typy cookies je třeba souhlasu kupujícího.

2.6. Každá osoba vstupující do divadla souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce představení pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celého nebo části hlediště, chodeb, foyer a dalších prostor divadla v souvislosti s divadlem, pořadatelem akce a jejich smluvními partnery. Kupující koupí vstupenky uděluje souhlas s využitím svého obrazu nebo podobizny dle předchozí věty.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace produktů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na všechny položky produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktech. Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty v zákonné sazbě. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Při objednávání a nákupu produktů (vstupenek, předplatného, zboží a dalších služeb) v internetovém obchodě volí kupující zejména produkt („vkládá“ jej do online košíku), způsob platby (úhrady kupní ceny) a údaje o požadovaném způsobu doručení, přičemž potvrzuje informace o nákladech spojených s doručením produktů (dále také souhrnně „objednávka“). Objednávka se pro kupujícího stává závaznou stisknutím tlačítka „potvrďte nákup“.

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky v internetovém obchodě. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, hmotnost, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu a balné) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky s návrhem na úpravu smluvních podmínek a/nebo s dodatečnými informacemi (e-mailem, telefonicky, písemně).

3.6. Smluvní vztah (uzavření kupní smlouvy) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká při osobním nákupu produktů (vstupenek, předplatného, zboží a dalších služeb) na pokladně v momentě jejich zaplacení, v případě nákupu v internetovém obchodě doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby (prodávající si neúčtuje za tyto služby žádné poplatky).

3.8. Pojištění e-vstupenek: Prodávající jako oprávněný zástupce pojišťovny ERV umožňuje sjednat si komerční pojištění vstupenek pro případ nemožnosti účasti na představení zároveň s koupí e-vstupenky. Rozsah a výluky pojištění viz: https://www.narodni-divadlo.cz/cs/o-prodeji/pojisteni-vstupenek.


4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu produktů a náklady spojené s doručením produktů včetně DPH dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně:
a) platba v hotovosti/kartou v pokladně prodávajícího;
b) platba předem bankovním převodem z bank na území ČR;
c) platba bankovními kartami prostřednictvím internetové zabezpečené platební brány (tzv. kartou online);
d) platba v hotovosti/kartou na dobírku v ČR (Česká pošta či jiná smluvní přepravní společnost - při objednávce zboží je dobírka možná pouze na základě individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím;
e) platba na fakturu se sjednanou splatností;
f) platba prostřednictvím dárkových poukázek.

4.2. Jednotlivé způsoby platby jsou nabízeny a akceptovány dle aktuální dostupnosti, respektive podle toho, o jaký konkrétní produkt a čas nákupu jde. Kupující respektuje možnosti nabízené ve webovém rozhraní a online nákupním košíku, zvláště při kombinovaném nákupu různých druhů produktů. Součástí informací v nákupním košíku a součástí akceptace objednávky prodávajícím jsou informace o výdejním místě a čase výdeje předem zaplaceného zboží a předplatného, respektive o výdejních místech a čase výdeje předem zaplacených vstupenek. Předem zaplacené zboží (například knihy, divadelní programy, trička apod.) si lze osobně vyzvednout na výdejním místě určeném pro zboží nejdříve následující pracovní den po uhrazení objednávky od 14 hodin, v případě platby převodem až po připsání a ověření platby na účtu prodávajícího zpravidla 3. pracovní den od zaplacení. K vyzvednutí bude zboží na výdejním místě (podrobněji v čl. 9.3.), a to po dobu šesti (6) měsíců (podrobněji v čl. 6.9.). Vybraný sortiment zboží je k dispozici v pokladnách prodávajícího pro přímý nákup kartou/hotově bez předchozího objednání a zaplacení prostřednictvím internetového obchodu. Kupující bere na vědomí, že takový sortiment nemusí odpovídat rozsahem sortimentu nabízenému prostřednictvím internetového obchodu.

4.3. Vstupenky a předplatné si lze obvykle rezervovat pomocí webového rozhraní nebo telefonicky pro pozdější nákup, a to obvykle na dobu tří (3) kalendářních dní, u vstupenek na komentované prohlídky na dobu pěti (5) kalendářních dní, u vstupenek na prohlídky pro jednotlivce na dobu sedmi (7) kalendářních dní. V době kratší než 48 hodin před představením už nejsou rezervace obvykle možné, povolen je pouze přímý nákup vstupenek prostřednictvím webového rozhraní, v pokladnách prodávajícího a u smluvních prodejců. Rezervace učiněné dříve se tvoří se zkrácenou dobou platnosti, aby nezasahovaly do 48 hodin před představením.

4.4. Prodávající si vyhrazuje právo trvale nebo dočasně neumožnit rezervace na vybrané tituly, představení nebo komentované prohlídky a nabízet vstupenky na taková představení jen v režimu přímého prodeje. Taktéž si vyhrazuje právo zrušit i již učiněné rezervace, pokud je vyhodnotí jako spekulativní, neúčelné, opakované a tím bránící v nákupu nebo rezervaci vstupenek ostatním divákům. Při jakémkoliv předání nebo darování e-vstupenky komukoliv dalšímu je kupující povinen upozornit přebírajícího, že v případě zrušeného představení či změně představení Národní divadlo vrací peníze přímo tomu, kdo vstupenky koupil. Jiné řešení musí být schváleno oběma stranami.

4.5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a doručením produktů. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním produktů včetně DPH.

4.6. Při platbě bankovním převodem je kupující současně povinen uvést variabilní symbol platby. Kupní cena se v případě bezhotovostní platby bankovním převodem považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet prodávajícího.

4.7. S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si prodávající vyhrazuje právo kdykoliv dodat kupujícímu zboží, vstupenku nebo zahájit plnění služeb až po úplné úhradě celkové kupní ceny, a to zvláště v případech, kdy si kupující v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal produkty v celkové hodnotě přesahující 10 000 Kč vč. DPH, kdy se jedná o zboží s malou zásobou na skladě nebo z jiných důvodů s omezenou disponibilitou, kdy právní nebo jiné okolnosti vedou prodávajícího k tomuto postupu, když ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.). Uvedený postup platí jak pro zasílání a platbu formou dobírky kupujícímu, tak pro platbu na fakturu podnikateli, kde může prodávající kdykoliv vyžadovat zálohovou platbu formou uhrazení zálohové faktury před dodáním zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Ze stejných důvodů omezuje prodávající počet položek nákupu v jedné prodejní transakci, a to obvykle maximálně na 10 položek. Objednávky přesahující 10 položek jsou možné pouze na základě individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím (objednávku je v případě vstupenek nutno zaslat na e-mail prodávajícího objednavky@narodni-divadlo.cz a v případě zboží na e-mail e-shop@narodni-divadlo.cz).

4.8. Případné slevy z ceny produktů poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Slevy jsou nabízeny specifickým skupinám kupujících zvláště u vstupenek, dále mohou být u všech produktů poskytnuty na základě časově omezených slevových akcí. U vstupenek se typ a ve většině případů i výše slevy tisknou na vstupenku a hledištní personál je oprávněn požádat kupujícího při vstupu do sálu o doložení nároku na slevu, pokud je sleva vázána na prokázání nároku (příslušný věk, členství ve věrnostním programu, vlastnictví oprávnění ve formě příslušného průkazu apod.). V případě nedoložení nároku na slevu, je kupující povinen doplatit finanční rozdíl na pokladně, v opačném případě nebude vpuštěn do sálu.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad prodávající vystaví a zasílá současně se zbožím kupujícímu. Sazba DPH se liší v závislosti na povaze zakoupeného produktu, přičemž u některých produktů je prodávající osvobozen od uplatnění DPH podle § 61 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a to zejména u vstupenek.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Spotřebitel bere na vědomí, že v případech uvedených v ustanovení §1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, tj. zejména pokud se jedná o smlouvu:

a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy (poučením se pro účely smlouvy rozumí seznámení spotřebitele s těmito obchodními podmínkami);
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
c) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;
d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
e) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil;
f) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil;
g) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání;
h) o přepravě zboží, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období (vstupenky, e-vstupenky);
i) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a prodávající mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 občanského zákoníku (potvrzení dle § 1824a odst. 2 občanského zákoníku je spotřebiteli pro účely smlouvy poskytnuto prostřednictvím těchto obchodních podmínek).

5.2. Odstoupit od kupní smlouvy spotřebitel může, není-li podnikatelem a nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit. Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy sjednané prostřednictvím internetového obchodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo

a)poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
b)poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
c)první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu sděleno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující sdělit osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem (viz čl. 9. Kontaktní, odběrní a doručovací místa). V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Za účelem jednoduššího a rychlejšího vyřízení odstoupení od smlouvy a s tím spojených důsledků prodávající doporučuje zvolit osobní nebo e-mailové doručení odstoupení od smlouvy. Kupující může k odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. 

5.3. Učinění předchozí rezervace produktů v internetovém obchodě, prostřednictvím e-mailu nebo elektronicky se nepovažuje za uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem nákupu produktů v pokladně prodávajícího nebo jeho smluvního prodejce na základě předchozí rezervace produktů. Spotřebitel není v  případě rezervace oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve smyslu § 1829 a násl. občanského zákoníku.

5.4. Bude-li umožněno kupujícímu podnikateli rozhodnutím prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, pak podnikatel bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující má v případě odstoupení od kupní smlouvy nárok na vrácení zaplacených finančních prostředků za dopravné pouze v nejnižší nabízené výši.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na produktu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8. Je-li společně s produktem poskytnut kupujícímu dárek, ztrácí kupující v případě, že od smlouvy odstoupí, nárok i na poskytnutý dárek a kupující je povinen spolu s produktem prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.9. Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, jejichž plnění již na základě výslovné žádosti spotřebitele začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5.10. Prodávající nepřijímá zpět zakoupené vstupenky ani je nevyměňuje za jakékoliv jiné vstupenky, ať by důvod požadované výměny nebo storna byl jakýkoliv. Kupující je povinen si při nákupu překontrolovat veškeré údaje, které se týkají představení (akce) a komentovaných prohlídek, na které (kterou) si kupuje vstupenku – místo, datum, čas, umístění sedadla v sále, viditelnost z příslušného sedadla, cena, uplatnění slevy. Výjimkou jsou vstupenky zakoupené v rámci předplatného, kde jako jeden z bonusů nabízíme možnost výměny 1 termínu na jiný, případně výměny 1 představení, a to vždy po předchozí domluvě na adrese predplatne@narodni-divadlo.cz. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.

5.11. Změna programu a obsazení (dále souhrnně „změna představení“) je vyhrazena. Pro případ změny představení, kdy se v tentýž den a v ten samý čas hraje náhradní představení, platí ustanovení odstavce 5. 10. Při změně představení zůstávají zakoupené vstupenky v platnosti pro náhradní představení. V případě rozsáhlejších změn v programu si prodávající z důvodu technického zajištění výměny vstupenek vyhrazuje možnost požadovat, aby si kupující vyzvedl nové vstupenky na pokladnách prodávajícího, a to bez dalšího poplatku (nastane-li taková situace, zveřejní prodávající bez zbytečného odkladu informace týkající se výměny vstupenek na svých webových stránkách a kupujícího informuje taktéž prostřednictvím e-mailu uvedeného při registraci). V případě, že kupující nemá zájem o náhradní představení, lze situaci řešit na základě individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím ohledně možného náhradního řešení. V takovém případě doporučuje prodávající kupujícímu obrátit se na e-mailovou adresu info@narodni-divadlo.cz nejpozději do čtrnácti (14) dnů od data představení.

5.12. Při zrušení představení nebo komentované prohlídky prodávající automaticky vrací vstupné za zrušené představení uhrazené kupujícím. Divákům (kupujícím) adresného prodeje, tj. kupujícím, na něž má prodávající kontakt, může být spolu s oznámením o zrušení představení nabídnutá také možnost výměny vstupenky za vstupenku na jiný termín či představení či jiný termín komentované prohlídky, dárkový poukaz ve výši vstupného či jiná služba poskytovaná prodávajícím. Pokud kupující nepožádá o některou z nabízených služeb dle předchozí věty ve lhůtě sedmi (7) dnů od oznámení prodávajícího o zrušení představení nebo komentované prohlídky, dojde u vstupenek zakoupených platební kartou online či převodem k automatickému vrácení vstupného. V případě vstupenek zakoupených osobně na pokladně je možné využít některou z výše uvedených služeb ve lhůtě sedmi (7) dnů od zveřejnění oznámení o zrušení představení na webových stránkách prodávajícího, a to osobně na pokladnách prodávajícího. Vstupenky je v takovém případě možné vrátit oproti vrácení vstupného taktéž na pokladnách prodávajícího. V případě, že ze strany prodávajícího dojde ke zrušení většího počtu představení z důvodů nezávislých na vůli prodávajícího (např. vyšší moc, nařízení orgánů veřejné moci apod.) se postup vracení či výměny vstupenek řeší postupem dle pokynů prodávajícího zveřejněných na internetových stránkách prodávajícího www.narodni-divadlo.cz do patnácti (15) dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, v jejímž důsledku dojde ke zrušení představení. Preferuje-li kupující namísto vrácení vstupného jeho přenechání prodávajícímu za účelem podpory budoucích projektů prodávajícího, může kupující kontaktovat prodávajícího prostřednictvím e-mailu objednavky@narodni-divadlo.cz a dohodnout s prodávajícím individuálně detaily takto poskytnuté podpory. Byly-li vstupenky zakoupeny v rámci předplatného, zpravidla je nabídnut divákům náhradní termín, nebo jiné představení. O vypsání nového představení jsou diváci informováni e-mailem a zprávami SMS. Přehled změn v předplatném je zveřejněn na webových stránkách a v tištěném časopise ND.

5.13. Kupující bere na vědomí, že je-li předmětem kupní smlouvy poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku.


6. PŘEPRAVA A DORUČENÍ

6.1. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby doručení a přepravy produktů:
a) osobní odběr na prodejních místech prodávajícího; týká se pouze vstupenek, zboží lze vyzvednout pouze na hlavní pokladně ND;
b) poštou po ČR (včetně dobírky s platbou České poště nebo jiné smluvní přepravní společnosti; dobírka nelze vystavit zákazníkům na zboží a předplatné;
c) poštou mimo ČR (z důvodu celní politiky nelze zaslat zboží mimo země EU);
d) doručení prostřednictvím dalších smluvních dopravců prodávajícího;
e) dodání prostředky elektronické komunikace (e-vstupenka, e-obsah). 

6.2. Jednotlivé způsoby přepravy a doručení jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti, respektive podle toho, o jakou konkrétní službu, zboží nebo elektronický obsah jde, respektive podle času nákupu. Kupující respektuje možnosti nabízené ve webovém rozhraní a online nákupním košíku, zvláště při kombinovaném nákupu různých druhů produktů. Součástí informací v nákupním košíku a součástí akceptace objednávky prodávajícím jsou informace o doručení či možnostech a podmínkách výdeje předem zaplaceného zboží a předplatného, respektive předem zaplacených vstupenek.

6.3. Pokud je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Jiný způsob dopravy je možný výlučně na základě individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.5. Pokud je nutno z důvodů na straně kupujícího zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost balení, vnější poškození zásilky). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující převezme, je nezbytné neúplnou nebo poškozenou zásilku ihned oznámit e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

6.7. Lhůta doručení pro zboží je zpravidla do tří (3) pracovních dnů po jeho předání přepravci. Kupující bere na vědomí, že v případě mimořádných okolností nezávislých na vůli prodávajícího může dojít k prodloužení této lhůty. Pokud je zboží skladem, je dodáváno přepravci během pracovních dnů zpravidla do 48 hodin od okamžiku úhrady objednávky kupujícího.

6.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.9. Pokud si kupující zakoupené zboží nevyzvedne do šesti (6) měsíců od okamžiku jeho zakoupení z odběrného místa pro zboží specifikovaného v čl. 9.3., propadne toto zboží zpět prodávajícímu bez jakékoliv náhrady kupujícímu, nesjedná-li kupující s prodávajícím jiný termín vyzvednutí zboží prostřednictvím e-mailu e-shop@narodni-divadlo.cz.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMAČNÍ PROCES

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující produkt převzal:
a)  má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktu a na základě reklamy jimi prováděné,
b)  hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá,
c)  odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byly-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d)  je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
e)  vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. Obchodních podmínek se nepoužijí u produktu prodávaného za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána, kvůli opotřebení způsobenému jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží kvůli vadě odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.4. Pokud chce kupující uplatňovat práva z vadného plnění u prodávajícího osobně, je to možné jen v hlavní pokladně Národního divadla (Národní 4, foyer Nové scény, Praha 1). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

7.5. Spotřebitel je oprávněn uplatnit reklamaci i písemnou formou zasláním na adresu sídla prodávajícího nebo prostřednictvím e-mailu e-shop@narodni-divadlo.cz. V případě uplatnění reklamace písemnou formou či prostřednictvím e-mailu je spotřebitel informován o přijetí reklamace, o způsobu jejího vyřízení a době jejího trvání nejpozději do tří (3) pracovních dnů. Reklamace bude prodávajícím vyřešena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodnou-li se spotřebitel a prodávající na delší lhůtě.

7.6. Pokud bude vadné plnění uznáno, náklady spojené se zasláním zboží budou kupujícímu uhrazeny na účet či dle dohody.

7.7. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky nebo e-mailem, případně po dohodě písemně. 

7.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.9. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a z neodborného používání produktů, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

7.10. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) odstranění vady opravou věci;
c) přiměřenou slevu z kupní ceny;
d) odstoupení od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Kupující/spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

7.11. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Prodávající může podle své volby odstranit vadu opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.12. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.13. Neoznámil-li kupující vadu včas a bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nenáleží mu právo z vadného plnění. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.14. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel (včetně příslušenství). To neplatí:
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady;
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím;
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji nebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7.15. Z důvodu ochrany práv kupujícího, je-li kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

7.16. Prodávající nenese žádnou odpovědnost a záruky za vnímání umělecké hodnoty představení či komentované prohlídky kupujícím.8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví k produktu zaplacením celé kupní ceny.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Národní divadlo se pro účely ochrany spotřebitele považuje za podnikatele ve smyslu § 420 odst. 2 občanského zákoníku. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.9. KONTAKTNÍ, ODBĚRNÍ A DORUČOVACÍ MÍSTA

9.1. Telefonickou a e-mailovou podporu, pomoc při nákupu produktů a informace o nich poskytuje prodávající sedm (7) dní v týdnu (po–ne) 10–18 hodin info@narodni-divadlo.cz, +420 224 901 448 a oddělení Hromadného prodeje pět (5) dní v týdnu (po-pá) 9–17 hodin objednavky@narodni-divadlo.cz pro všechny produkty kromě dárkového zboží, jež je řešeno na e-shop@narodni-divadlo.cz (po–pá) 9–17 hodin, +420 224 901 668.  Prodávající si vyhrazuje právo na omezení provozu v době mimořádných událostí, státních svátků, z provozních důvodů a v době letních divadelních prázdnin.

9.2. Odběrnými (výdejními) místy pro vstupenky objednané v internetovém obchodě jsou všechny pokladny prodávajícího v jejich běžné provozní době, a to včetně večerních pokladen prodávajícího, respektive také prodejní místa smluvních prodejců.

9.3. Odběrným (výdejním) místem pro zboží objednané v internetovém obchodě je hlavní pokladna Národního divadla ve foyer Nové scény, Národní 4, po–pá 9–18 hodin, so–ne 10–18 (provozní doba pro účely výdeje zboží objednaného z internetového obchodu).

9.4. Vybraný sortiment zboží lze zakoupit i bez předchozí platby v internetovém obchodě přímo v pokladnách prodejce po–pá 9–18 hodin, so–ne 10–18 hodin, v hlavní pokladně Národního divadle ve foyer Nové scény, Národní 4, či pokladně Státní opery, Legerova 75. Kupující bere na vědomí, že sortiment v pokladnách nemusí odpovídat rozsahem sortimentu nabízenému prostřednictvím internetového obchodu. Aktuální provozní dobu pokladen doporučujeme ověřit na webových stránkách Národního divadla.

9.5. Kupující je o doručení objednaného zboží nebo o jeho připravenosti k osobnímu odběru informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy jsou závislé na způsobu dopravy, který si kupující zvolí v rámci svého košíku.

9.6. V případě osobního odběru objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu nebo je hrazena na dobírku při převzetí produktu, může prodávající či jeho smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některého z relevantních dokladů může prodávající či jeho smluvní partner odmítnout zboží vydat.

9.7. Při nákupu produktů nebo při jiných vhodných příležitostech může být kupující informován o dalších kontaktech na prodávajícího (další telefonní čísla, e-mailové adresy aj.), zejména při nákupu předplatného nebo při využití dalších věrnostních programů, nebo pokud jde o podnikatele.10. PŘEDPLATNÉ A VĚRNOSTNÍ PROGRAMY

10.1. Ustanovení těchto obchodních podmínek se vztahují i na vstupenky zakoupené v rámci předplatných (tj. celosezónního předplatného i vánočního předplatného a tzv. mého předplatného), vstupenkových balíčků, věrnostních programů jako např. Program věrného diváka s výjimkami uvedenými v následujících ustanoveních tohoto článku.

10.2. Změna programu a obsazení představení, na něž se předplatné vztahuje, je vyhrazena. O změně programu informuje prodávající kupujícího (dále také jen „abonent“) prostřednictvím e-mailu a/nebo SMS zprávy. Informace o změnách programu předplatného prodávající uveřejňuje taktéž na svých internetových stránkách a v časopise ND. Byly-li vstupenky zakoupeny v rámci vstupenkového balíčku, platí na ně běžná pravidla výměny a vrácení jako pro samostatně zakoupené vstupenky (vizte bod 5.10-12). V případě žádosti o jiné, individuální řešení je třeba se obrátit do 7 dnů od data představení na adresu predplatne@narodni-divadlo.cz.

10.3. Prodávající v případě změny programu obvykle nabízí náhradní představení, přičemž zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, příp. jsou vydány nové na  náhradní představení. Způsob jejich distribuce probíhá ve stejném režimu, jako bylo pořízení původních vstupenek. Je-li náhradní představení plánováno na jiný den než původní představení a abonent se rozhodne nabídku náhradního představení nevyužít, má abonent nárok na náhradu vstupného, které mu bude v takovém případě vráceno do 14 dnů od data náhradního  představení. V případě změny představení je abonent oprávněn požádat o výměnu vstupenek na náhradní představení za vstupenky na představení stejného žánru a ceny hrané ve stejné divadelní sezoně.

10.4. Abonentní vstupenka je přenosná a abonent je oprávněn ji zapůjčit či darovat jiné osobě, totéž platí pro vstupenky zakoupené v rámci vstupenkových balíčků a programu Program věrného diváka. V případě ztráty vstupenky má kupující nárok na vystavení duplikátu, při kterém se zneplatní ztracená vstupenka. Vystavení duplikátu probíhá v pokladnách ND nebo po předchozí domluvě na adrese predplatne@narodni-divadlo.cz na základě žádosti pořizovatele předplatného.

10.5. Prodávající v souladu se zákonnými ustanoveními a těmito obchodními podmínkami akceptovanými abonentem a členem Programu věrného diváka při nákupu abonentních i jiných vstupenek zpracovává následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, PSČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dodací adresa, u podnikatelů též jméno firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro zasílání nezbytných informací souvisejících s kupní smlouvou.

10.6. Změny kontaktních údajů je abonent povinen oznámit prodávajícímu, konkrétně manažerce předplatného na predplatne@narodni-divadlo.cz. Pokud tak abonent neučiní, prodávající negarantuje doručení oznámení o změně programu, o výhodách a akčních slevách pro abonenty, doručení pozvánek na akce a jiných důležitých informací.11. INFORMACE O FUNKČNOSTI ONLINE PŘEDSTAVENÍ

Pro správnost funkčnost online představení je nutné, aby zařízení, na kterém jej kupující sleduje, splňovalo následující technické požadavky: 

Vimeo

Rychlé a stabilní internetové připojení
pro přenos v kvalitě 4K  a více min. 22 Mbps
pro přenos v kvalitě 2K  min. 12 Mbps
pro přenos v kvalitě 1080p         min.  7 Mbps
pro přenos v kvalitě 720p           min.  3 Mbps
pro přenos v kvalitě 480p           min.  1.1 Mbps
pro přenos v kvalitě 360p           min.  1 Mbps
pro přenos v kvalitě  240p          min.  0.5 Mbps

Doporučujeme používat následující prohlížeče a verze v systému Windows 7 nebo novější nebo macOS Sierra (10.12.6) nebo novější:
Chrome 30+ (má automatické aktualizace)
Firefox 27+ (má automatické aktualizace)*
Microsoft Edge
Safari 9+

*Video H.264 (vyžadováno pro prohlížení videí Vimeo) je podporováno pouze ve Firefoxu pro Windows 7 a novější. Verze Firefoxu v systému Windows XP již nejsou podporovány pro přehrávání.

Uživatelé mobilních zařízení mohou použít Android ve verzi 5.0+ nebo iOS ve verzi 12.4+.

Uživatelé Blackberry a Windows Phone: Na zařízeních, která podporují HTML5, můžete stále sledovat videa Vimeo; v těchto prostředích však náš přehrávač netestujeme, a proto nemůžeme zaručit podporu.

Uživatelé Samsungu: Internetový prohlížeč Samsung (všechny verze) není podporován pro Vimeo Live. Místo toho doporučujeme nainstalovat Chrome.

Youtube

Nejnovější verze prohlížeče Google Chrome, Firefox nebo Safari
Připojení k internetu 500+ Kbps
pro přenos v kvalitě 4K  a více min. 20 Mbps
pro přenos v kvalitě 1080p         min.  5 Mbps
pro přenos v kvalitě 720p           min.  2.5 Mbps
pro přenos v kvalitě 480p           min.  1.1 Mbps
pro přenos v kvalitě 360p           min.  0.7 Mbps12. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Součástí obchodních podmínek Národního divadla je návštěvní řád, který je povinen kupující (dále jen divák) respektovat ve všech prostorách ND. Tento řád platí pro budovy: Národní divadlo, Státní opera, Stavovské divadlo, Nová scéna, Anenský areál (dále jen ND), dále i v jiných prostorách, kde soubory ND hostují. Celé znění Návštěvního řádu je uvedeno na webových stránkách prodejce. 

 

1
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi oběma jazykovými verzemi je česká verze obchodních podmínek rozhodující.

13.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky, a to příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

13.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, www.coi.cz. Spotřebitel (kupující) může mimosoudní řešení sporu před ČOI zahájit:

  • vyplněním on-line formuláře na webových stránkách adr.coi.cz
  • písemně (na předtištěném formuláři nebo vlastní formou),
  • ústně do protokolu na kontaktních místech ČOI,
  • dalšími způsoby (e-mail, fax), které je třeba ještě následně potvrdit písemně.

Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučuje prodejce nejprve využít linku e-mailové a telefonické podpory prodávajícího nebo další způsoby osobního či písemného jednání s prodávajícím.

13.4. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

13.5. Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 6. 1. 2023 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejich součástí.

13.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.7 Mimořádné opatření: Podmínkou návštěvy divadla je dodržování mimořádných a ochranných opatření Vlády ČR a jednotlivých ministerstev v aktuálním znění, pokud jsou v den návštěvy divadla v platnosti.

 V Praze dne 5. 1. 2023


Příloha obchodních podmínek

Související

Obchodní podmínky platné do 5. 1. 2023