Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace poskytovaná ve smyslu článku 12 a 13 Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“).

1.  Kdo je správcem Vašich osobních údajů.

Správce Vašich osobních údajů je Národní divadlo, příspěvková organizace, se sídlem Ostrovní č. 1, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen „Národní divadlo“ nebo „ND“).

2.  Zpracování osobních údajů

2.1  Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich zaměstnanců, návštěvníků a dalších partnerů (dále také „Vás“ nebo „Vy“) nám slouží pro zajištění naší činnosti státní příspěvkové instituce, která je založena ve veřejném zájmu. Posláním Národního divadla je provozování divadelní, výstavní, vzdělávací a výchovné činnosti.

2.2  Právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány dle těchto právních základech:

2.2.1  Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Souhlas se zpracováním osobních údajů potřebujeme vždy, kdy bychom Vám chtěli začít posílat informace o našich činnostech, nebo Vám poskytovat např.: obchodní služby apod.

2.2.1.1  Cookies

Cookies je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookie  slouží celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání Vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních nabídek, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně Vašich dat.

2.2.2  Uzavření a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat vždy, kdy půjde o uzavření vzájemného smluvního vztahu. Proto budeme potřebovat Vaše osobní údaje např.: darovací nebo kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo smlouvy o pracovním poměru.

2.2.3  Splnění právní povinnosti správce

Některé osobní údaje jsme povinni zpracovávat z důvodu splnění naší právní povinnosti, dané platnou legislativou.

2.2.4  Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu

Národní divadlo je institucí ve veřejném zájmu, který je zakotven ve Zřizovací listině. Národní divadlo plní úkoly v oblasti veřejného scénického předvádění děl z oblasti divadelního, hudebně-dramatického a baletního umění a to formou pořádání a spolupořádání divadelních představení a jiných kulturních produkcí. Dále v pořádání uměleckých soutěží, odborných konferencí, výstav, seminářů a sympozií v tuzemsku i zahraničí.

2.2.5 Zpracování pro účely oprávněných zájmů Národního divadla nebo třetí strany

Prostory divadelních a provozních budov jsou hlídány kamerovými systémy z preventivních důvodů a z důvodu našeho oprávněného zájmu k zajištění bezpečného prostředí. Dbáme na to, aby kamerové systémy nezasahovaly do soukromí našich návštěvníků a zaměstnanců.

Naším oprávněným zájmem je také přímá komunikace s našimi klienty a partnery, kterých si velmi vážíme. Bez této přímé komunikace bychom nemohli naplňovat své poslání ani povinnosti, které plníme ve veřejném zájmu.

2.2.5.1  Fotografie a videa z akcí Národního divadla

Akce, které pořádáme pro veřejnost, dokumentujeme pomocí fotografií a případně natáčení videí. Vybrané fotografie pak dále zveřejňujeme v měsíčníku ND, na našich WEB nebo na profilech na sociálních sítích nebo na fotogaleriích dostupných na internetu. Fotografie jsou v malé míře zpřístupňovány oficiálním médiím.

Jedná se o běžné dokumentování představení nebo akcí, které je možné provádět (mimo jiné i na základě této informace) bez Vašeho výslovného souhlasu. Dohlížíme na to, aby naši návštěvníci, kterých si vážíme, nebyli zobrazováni v obtěžujících nebo nedůstojných situacích, obzvláště, jedná-li se o děti.  Pokud ale zjistíte, že byla zveřejněna fotografie nebo video, které by Vás zobrazovaly způsobem, který Vám nevyhovuje, prosíme, informujte nás a my učiníme příslušná opatření v souladu s Vaším přáním.

2.3  Další podmínky ochrany osobních údajů

Na konkrétní situaci záleží, zda je poskytnutí Vašich osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem a zda máte povinnost nám Vaše osobní údaje poskytnout. O existenci takové povinnosti a jaké důsledky z toho mohou vyplynout, Vás budeme vždy v daném konkrétním případě informovat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ze kterého mohou pro Vás vyplynout nějaké důsledky. Statistiku návštěvnosti, které z důvodu zpětné vazby poskytování našich služeb provádíme, zpracováváme na základě anonymizovaných a souhrnných dat.

2.4  Osobní údaje, které zpracováváme, a jejich zdroje

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou v naprosté většině získávány přímo od Vás. Malá část kontaktů je získávána z veřejných zdrojů a některé údaje vzniknou z činnosti našich zařízení nebo provozu webových stránek nebo informačních systémů.

2.5  Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci námi zpracovávaných osobních údajů jsou našimi oprávněnými zaměstnanci, naši smluvní partneři, kteří nám pomáhají zajišťovat provozní činnosti a poskytují nám software. Přístup ke zpracovávaným osobním údajům můžeme poskytnout Policii ČR nebo dalším orgánům činným v trestním řízení na základě jejich písemné žádosti. Naše databáze s nikým nesdílíme, nepředáváme je a ani neprodáváme.

2.6  Úmysl správce předat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci

Národní divadlo může předat osobní údaje pouze, pokud zajistí ochranu dat. Primárním způsobem zajištění institucionální ochrany dat, kterou Národní divadlo použije, jsou standardní smluvní doložky.

2.7  Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby.

Doby, po které jsou u nás osobní údaje uloženy, jsou stanoveny z hlediska slučitelných důvodů pro jejich zpracování, kterými jsou zejména povinnosti uchovávat podklady pro účely kontroly nebo konkrétních ustanovení platných právních předpisů. Jednou ze součástí Národního divadla je archiv ND, který uchovává doklady o naší umělecké činnosti ve veřejném zájmu. Všechny zákonem stanovené doby skartace našich písemností jsou upraveny vnitřním předpisem ND.

Kamerové záznamy jsou uchovávány pouze po minimální potřebnou dobu. 

3. Existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

3.1  Právo na přístup k osobním informacím

Máte právo získat od nás informace, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a máte nárok získat kopii těchto údajů.

3.2  Právo na opravu

Máte právo na to, abychom Vaše údaje – pokud budou nepřesné, opravili. Správnost Vašich údajů je naší povinností, ale je zde potřeba Vaší součinnosti.

3.3  Právo na výmaz – právo být zapomenut

Máte právo abychom – pokud nás požádáte – Vaše údaje vymazali.

Pokud je však zpracování Vašich údajů nezbytné z důvodu výkonu práva na svobodu projevu a informace, pro splnění našich právních povinností nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, pro účely archivace divadelního, hudebně-dramatického a baletního umění, výkon a obhajoba právních nároků, nebude možné Vašemu přání vyhovět.

3.4  Právo na omezení zpracování

Máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo si to budete přát.

3.5  Právo přenositelnosti údajů

Pokud zpracováváme Vaše údaje na základě vašeho souhlasu nebo na základě smluvního vztahu, máte právo na poskytnutí dat ve formátu, který můžete přenést k jinému správci.

3.6  Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv uplatnit námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich údajů z důvodů přímého marketingu, nebudou Vaše údaje již zpracovávány.

4.  Existence práva odvolat kdykoliv souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování na souhlasu uděleném před jeho odvolání

Pokud zpracováváme Vaše data na základě Vašeho uděleného souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat. Nebude se však týkat našeho práva zpracovávat Vaše údaje v době před tímto odvoláním.

5.  Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů Národního divadla

Telefonní číslo: +420 224 901 503, e-mail: a.leopold@narodni-divadlo.cz

U našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete uplatnit svá práva, která Vám náleží. Vzhledem k tomu, že jsme oprávněni sdělit Vaše osobní údaje pouze Vám, může být požadováno prokázání Vaší totožnosti.

6.  Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu

Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že Národní divadlo při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Informace pro veřejnost (PDF, 150 kB)