Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Návštěvní řád Národního divadla

Návštěvní řád je součástí Obchodních podmínek Národního divadla a určuje podmínky, které musí kupující (dále jen divák) dodržovat ve všech budovách Národního divadla (Národním divadle, Státní opeře, Stavovském divadle, Nové scéně, Anenském areálu) a prostorách (dále jen ND). Tento řád platí pro všechny prostory, ve kterých ND pořádá akce a divadelní představení. Není-li uvedeno jinak.  

 1. Divák je povinen respektovat pokyny hledištního personálu, bezpečnostní služby i dalších oprávněných osob ND a je povinen dodržovat veškeré písemné pokyny zveřejněné v diváckých prostorách ND.
 2. Do prostor ND je zakázáno vstupovat podnapilý a pod vlivem omamných a jiných psychotropních látek, se zbraní, nebo v doprovodu zvířat, výjimku tvoří pouze vodící a asistenční psi u zdravotně postižených osob. V případě nutnosti je divák na vyžádání povinen podrobit se při vstupu do ND kontrole i kontrole jím vnášených předmětů. Informace o vstupu pro zdravotně postižené osoby jsou uvedeny na webových stránkách ND. V případě nutnosti je možno se obrátit na inspektorku hlediště daného divadelního sálu.
 3. Na akcích a představeních, zejména v historických budovách ND, divákům důrazně doporučujeme vhodný společenský či formální oděv. S ohledem na ostatní návštěvníky divadla může být divák, v případě značně znečištěného, či jinak nevyhovujícího oděvu, hledištním personálem přesazen na jiné místo v hledišti, než na které si zakoupil vstupenku. Divák, který svým chováním ohrožuje bezpečnost ostatních diváků, ruší probíhající představení či obtěžuje ostatní diváky, může být vykázán z divadla, stejně tak jako divák, který nevyhoví pokynům hledištního personálu. 
 4. Každý divák vstupující do ND je povinen se prokázat platnou vstupenkou.
 5. Dítě musí mít vlastní vstupenku, pokud není uvedeno jinak. Dětem jsou určena dětská představení, věkové doporučení je uvedeno u každého titulu na webu ND. Není-li uvedeno pro konkrétní představení jinak, jako např.  v případě představení pro dětského diváka mladšího 3 let, je pouze v prostorách Nové scény možno usadit dítě do 3 let (včetně) bez vstupenky na klíně dospělého diváka. Za nezletilé osoby a jejich chování odpovídá rodič, zákonný zástupce, pedagogický dozor či doprovod.
 6. Divák, který přijde pozdě, tedy po začátku představení, nemůže být usazen na své sedadlo, ale pokud to podmínky dovolí, je možné mu nabídnout místo k tomu účelu vyhrazené. Před začátkem představení je divák povinen vypnout či ztišit mobilní telefon a v průběhu představení je zakázáno jakékoliv jeho používání. Fotografování a pořizování audio či video záznamů je taktéž zakázáno. ND si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování těchto nařízení v průběhu celého představení. V případě neoprávněného pořízení fotografií a záznamů má hledištní personál ND právo vyzvat diváka k jejich smazání, případně toto smazání zajistit jinými prostředky.
 7. Diváci jsou povinni odložit svrchní oděvy, klobouky, deštníky, batohy či nákupní tašky aj. v šatně. Tato služba je bezplatná. Národní divadlo neodpovídá za škodu na předmětech odložených v šatně, jejichž odkládání v šatně není obvyklé (např. cennosti, doklady, klíče, mobilní telefony, či jiná elektronická zařízení). Do šatny je zakázáno odkládat zbraně, nebezpečné předměty, zapáchající věci a látky, které by mohly poškodit ostatní uložené oděvy a věci.
 8. Ztratí-li divák šatnový žeton, budou mu jeho věci vydány až jako poslednímu, a to teprve po jejich detailním popisu. V případě ztráty šatnového žetonu či lístku, ND neodpovídá za škodu způsobenou v případě, že odloženou věc na základě předložení tohoto žetonu, či lístku vyzvedne jiná osoba. Odložené věci v šatně je divák povinen si vyzvednout nejpozději 30 minut po skončení představení. Věci ponechané nebo zapomenuté v šatně budou oproti šatnímu lístku vydávány po dobu jednoho kalendářního měsíce, poté budou zlikvidovány. Povinností diváka je odevzdat předměty nalezené v divadle hledištnímu personálu.
 9. Vnášet rozměrná zavazadla do hlediště je z bezpečnostních důvodů zakázáno. Vzhledem k omezeným prostorám šaten se divákům doporučuje do divadla nevnášet žádná rozměrná zavazadla.  Dětské kočárky je možno uložit v divadle pouze na vyhrazených místech, a to pouze do naplnění kapacity. Ponechání dítěte v kočárku bez dozoru během představení není dovoleno. Jízdní kolo není možné uložit v žádné z budov ND.
 10. Konzumace občerstvení je možná pouze v místech k tomu určených. Vnášení jídla a pití ve skle do prostoru hlediště, včetně jednotlivých loží, není povoleno. Divák je povinen zachovávat čistotu a pořádek.
 11. Ve všech budovách ND se diváci smí pohybovat pouze v určených prostorách.
  Je zakázáno vstupovat do míst vyhrazených technikům divadla a personálu a do všech prostor jevištního zákulisí. Výjimkou je exkurze za doprovodu odpovědného pracovníka ND. Historické kameny v podzemí, terasa v historické budově Národního divadla a terasa ve Státní opeře, jsou divákům volně přístupné, a to zpravidla 45 minut před začátkem představení a o přestávkách. Ve všech těchto prostorách je doporučeno, aby se diváci pohybovali opatrně a zodpovědně. V případě špatného počasí nemusí být prostory teras zpřístupněny, pokud jsou zpřístupněny i za nepříznivého počasí, doporučujeme pohybovat se opatrně a zodpovědně a dodržovat maximální opatrnost. Za nezletilé osoby odpovídá rodič, zákonný zástupce, pedagogický dozor či jeho doprovod.
 12. Každý, kdo zpozoruje v prostorách ND závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit hledištnímu personálu nebo inspektorovi hlediště. Ve všech prostorách ND je zakázáno kouření a zakázána jakákoli manipulace s otevřeným ohněm s výjimkou schváleného efektu jako součást inscenace.
 13. V případě vzniku požáru je každý povinen uposlechnout pokyny zaměstnanců ND.
 14. V případě evakuace z prostor ND je každá osoba pobývající v té chvíli v prostorách ND povinna dodržovat evakuační plán a řídit se pokyny požární hlídky ND, hledištního personálu a dalších pověřených osob řídící evakuaci. Na jejich výzvu je každý povinen ihned opustit budovu přímo po určených trasách vyznačených zelenými šipkami a informativními značkami pro označení únikové cesty.
 15. V případě vniku úrazu jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom hledištní personál nebo inspektora hlediště. Lékárnička první pomoci je dostupná u hledištního personálu.
 16. Titulkovací zařízení v budově Státní opery je určeno pro lepší divácký komfort a vyžaduje opatrné zacházení. Případnou poruchu je nutné ihned hlásit hledištnímu personálu, ale případná nefunkčnost zařízení neopravňuje diváka k žádosti o vrácení vstupného.
 17. Budovy Národního divadla jsou kulturními zařízeními, v nichž by se každá osoba měla chovat tak, aby nedošlo k poškození vybavení, či znečištění interiérů. Kouření (elektronické cigarety nevyjímaje) je ve všech budovách ND zakázáno.
 18. V případě, že divák o vlastní vůli, ze zjevné nedbalosti, či zlého úmyslu způsobí škodu a poruší pravidla tohoto Návštěvního řádu, bude s ním na místě sepsán protokol. Při neochotě diváka prokázat svou totožnost, či jinou nespolupráci s hledištním personálem, bude vyžádána asistence Policie České republiky (§ 63 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky). Rozsah, výše a způsob náhrady bude určen podle příslušných právních předpisů.
 19. Změna programu vyhrazena.