Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Koncepce rozvoje Laterny magiky

20. 1. 2021

Laterna magika
Předkládáme výtah z nejdůležitějších východisek a plánů nové koncepce proměny Laterny magiky pod vedením Radima Vizváryho:

Nevšední, průkopnický, inovativní, experimentální, progresivní, imaginativní. Tyto charakteristiky měl jevištní tvar, který se zrodil před 62 lety pro světovou výstavu Expo 58. Díky těmto základním parametrům nebyla Laterna magika jen jednorázovou výstavní atrakcí, ale stala se svébytným a samostatným žánrem českého, potažmo světového divadla. Za tu dobu prošla mnoha proměnami, hledala své nové podoby a snažila se držet krok s rozvojem divadla i audiovizuálních technologií. Laterna magika se neobejde bez nového uměleckého pohledu spjatého s využitím nových technologií a silnějšími impulzy směřujícími k multižánrovosti. To neznamená, že by se měla vzdát svého původního principu, který jí vtiskli „otcové zakladatelé“ Alfréd Radok a Josef Svoboda. Navazovali na myšlenky avantgardy a jejich nadčasový přístup není závislý na konkrétní technologii. Jejich cílem byl komplexní divadelní zážitek a prostředkem syntetická mluva jevištních složek, jež se vzájemně doplňují a jsou rovnocenně významotvorné. Technologický pokrok skýtá s každou generací nové možnosti a postupy, a umělec je přímo povinen prozkoumat tuto škálu nástrojů, podřizuje ji své fantazii a svým záměrům. Laterna magika byla od počátků multimediální a multižánrové divadlo, odkaz tvorby Radoka a Svobody by měl být inspirací a impulzem pro současné tvůrce, kteří by měli stejně jako jejich předchůdci přinášet na jeviště to, co tu ještě nebylo. Umělec tvořící pro Laternu magiku by měl mít možnost využívat nejmodernější technologie a úzce spolupracovat s vědci a vynálezci.

Laterna magika jako multižánrové divadlo

Laterna magika je přímo předurčena, aby propojovala umělecké styly, směry a obory, které doposud jen sloužily nebo byly podřízenou součástí historicky zakořeněných tradičních žánrů: současný tanec, fyzické divadlo, pantomima, akrobacie, nový cirkus, práce s loutkou, s maskou aj., totéž platí i pro moderní jevištní technologie. Zaslouží si však svůj vlastní prostor, ve kterém se mohou stát plnohodnotným reprezentantem současného divadelního umění. Mohou vznikat originální, žánrově zcela odlišné a při tom vnitřně sourodé inscenace. Prostor se otevírá také tvůrcům z oblasti scénografie, light designu a dalších jevištních technologií, představitelům audiovizuálního umění v jeho nejrůznějších podobách, videoartu, digitálních umění atd. Laterna magika by se měla znovu stát tvůrčí laboratoří divadelních inovátorů.

Laterna magika jako otevřený prostor

Laterna magika je od doby otevření Nové scény Národního divadla spjata s tímto prostorem, může však více využívat jeho potenciál. S vědomím toho, že Nová scéna slouží zároveň všem souborům Národního divadla a je v oficiální správě souboru Činohry ND, může Laterna magika více přispívat k jejímu využití, i v kooperaci s ostatními soubory. Má potenciál překračovat hranici mezi divadelním a mimodivadelním prostorem. Zážitek z představení Laterny magiky by neměl začínat až tehdy, kdy se divák usadí v křesle, ale prostupovat i samotnou budovou. Laterna magika by měla být imerzivní. Zároveň musí expandovat mimo prostory ND menšími site specific projekty či happeningy v neobvyklých lokacích, ať už jde o neobvyklé objekty soudobé i historické architektury, nebo veřejný prostor. Této tvorbě by se měla věnovat zejména v době rekonstrukce Nové scény. Nebráníme se samozřejmě ani projektům v již existujících kulturních prostorech.

Technologie a digitální umění

Současné divadlo využívá multimediální technologie, které obvykle primárně vznikají za jiným účelem. Jen výjimečně se stává, že nová technologie vznikne na míru pro konkrétní divadelní inscenaci nebo soubor. Laterna magika by v tomto směru měla být výjimečná tím, že by kladla na výrobce technologií přímé požadavky a dávala impulzy pro jejich vývojářskou práci. Z existujících technologií by pak měla využívat takové, které se na divadelních jevištích objevují jen výjimečně nebo vůbec. Měli bychom zkoumat a využívat nové materiály a nové postupy v práci. Příklady interaktivních technologií z oblasti digitálního umění, které by bylo vhodné využít: robotické umění, interaktivní digitální umění, hologramy, Motion Capture Technology, Real-Time Generating Content, rozšířená realita, 3D video a LED mapping a další technologické variety.

Mezinárodní spolupráce, festival

Laterna magika má stále potenciál světové značky, není zapomenuta, ačkoli utlumila zájezdovou činnost. Svět se změnil, a ještě více jej změní globální zdravotní krize, divadlo musí nové podmínky reflektovat nejen umělecky, ale i svým provozem. Zcela nezbytná je mezinárodní spolupráce, výměna zkušeností a získávání nových kontaktů. Specialisté a zahraniční profesionálové by se měli stávat součástí tvůrčích týmů, ambicí nového repertoáru by měla být také účast na mezinárodních festivalech a zahraniční turné.

Impulzem by mohla být účast na Světové výstavě Expo 2020 a založení mezinárodního festivalu v Praze (pracovní název Laterna Fest), spolupráce se zahraničními akademiemi a divadly (např. TeaK Helsinky, Synetic Theatre Washington D.C.) ad. Je zde potenciál zapojit se do mezinárodní spolupráce i prostřednictvím dotačních programů a fondů, jako jsou International Visegrad Fund, Norské fondy, Česko-německý fond budoucnosti aj.

Festival plánujeme jako bienále již od roku 2022. Dramaturgie se zaměří na profesionální umělce a široký okruh forem blízkých stylu Laterny magiky. Festival bude platformou rozšiřující přehled o dění v současném vizuálním jevištním umění ve světě, ve spojení s prvky divadelních stylů nonverbálního divadla a současného tance. Vznikne místo vzájemné inspirace, otevřou se nové možnosti setkávání umělců z tuzemska i zahraničí, prostor pro diskuse, přednášky a networking.

Edukativní plány

S ohledem na větší pestrost divadelních oborů a stylů, jimž se Laterna magika otevře, budou zavedeny pro umělce cykly workshopů a tvůrčích dílen. V jedné sezoně plánujeme v ideálním případě uskutečnit 5 výukových bloků zahrnujících 4 intenzivní workshopy. Tato edukativní linka, určená pro členy souboru, by měla postupně fungovat za účasti zahraničních lektorů. Workshopy by měly být věnovány také jevištním technologiím. Plánujeme rozšířit co do žánrů i pravidelné tréninky a již existující kurzy pro veřejnost, pod novým názvem jako Studio Laterny magiky. Nejen pro dětského diváka budou samozřejmě k novým inscenacím Laterny magiky vznikat tvůrčí dílny a workshopy pod hlavičkou ND+, ve spolupráci s našimi lektory i hosty v návaznosti na charakter premiér.

Dramaturgická koncepce Laterny magiky

V nových projektech se Laterna magika zaměří na propojování různých divadelních žánrů s vizuálně technologickou formou, multimediálními technologiemi a digitálním uměním. Pro každou inscenaci bude vždy vytvořen nový původní tvůrčí tým, samozřejmě i s možností přizvání externích umělců interpretů pro speciální disciplíny. Laterna magika bude otevřenou platformou pro tvůrce i interprety, bude podporovat mladé talenty a dávat prostor zkušeným tvůrcům i mladé generaci.

Po rekonstrukci Nové scény uvede Laterna magika vždy během roku 2 premiéry, jeden titul na velké a jeden na malé scéně. Jedna z inscenací by měla být určena pro rodinné publikum. Laterna magika se bude i nadále věnovat site-specific intervencím v nedivadelních prostorách, iniciovat tvorbu instalací, outdoorových aktivit, program obohatí již zmíněný festival.

Větší důraz bude kladen na tvorbu pro dětského diváka, jež je zásadní pro divadelní kulturu jako celek, protože láska k umění pěstována od dětství se stává pro člověka samozřejmostí. Je nutno udržet pozornost zahraničního publika, Laterna magika musí být vyhledávaným uměleckým zážitkem a návštěva jejího představení prestiží. Právě tak dobře se však musí na představení cítit i domácí publikum. Divák se touží ztotožnit s tématy, jež jsou mu blízká, dotýkají se jeho života a pomáhají mu pochopit složitosti změn světa, v němž žije. Z obecných témat, která jsou pro Laternu magiku vhodná, můžeme jmenovat například takováto: pragensie, věda, technika, medicína, střet člověka s technologií, umělá inteligence, osudy objevitelů, vynálezců a výrazných osobností, proměny společnosti a problémy z nich vycházející, jež divadlo musí reflektovat, aby zůstalo současným.

Speciální péči si zaslouží legendární inscenace Kouzelný cirkus, u něhož je potřeba zdůraznit jeho výlučnost a význam. Stane se pro diváky výjimečnou událostí a bude uváděn méně často, ve významné dny či svátky. Zároveň po rekonstrukci Nové scény vznikne jeho nová verze v rukou současných tvůrců, kteří dokáží citlivě pracovat s původní myšlenkou, ale zapojit nejmodernější technologická řešení.

Nejbližší plány

Jak již bylo avizováno, v této sezoně proběhne premiéra inscenace pro rodinné publikum Zázrak (s)tvoření, dále bychom chtěli připravit online site-specific projekt se zapojením co největšího počtu členů souboru, externího choreografa a režiséra, který by byl jakousi naší vlastní variantou formátu dance for camera. V sezoně 2021/2022 proběhne v září 2021 česká premiéra inscenace Robot Radius (režie Miřenka Čechová, hudba Michal Pavlíček) jako koprodukce se světovou výstavou EXPO 2020, světová premiéra se uskuteční v říjnu v Dubaji. V dubnu 2022 se uskuteční premiéra nové celovečerní inscenace, jejíž režisér je v současnosti v jednání. V červnu 2022 proběhne pilotní ročník Laterna Fest.

Sdílet na sociálních sítích