Sergej Prokofjev: L’amour des trois oranges

Photo: Dasa Wharton